Privacy protocol

Medisch Pedicure Truus Hees is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy protocol.

Privacy beleid:

Medisch Pedicure Truus Hees voert pedicurebehandelingen uit. Daarbij wordt privacygevoelige informatie voortkomende uit de behandeling geregistreerd. Deze gegevens worden zorgvuldig geregistreerd.

Dit betekent onder andere dat:

 • Vermeld wordt voor welke doeleinden persoonsgegevens dienen
 • Het verzamelen van deze persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen die gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de te leveren diensten
 • Gegevens alleen geregistreerd worden met toestemming van cliënt
 • Cliëntgegevens niet worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van het administratiekantoor welke de boekhouding en belastingaangiften voor de praktijk verzorgt. Met dit administratiekantoor is een separaat contract afgesloten waarin de privacy van cliënten gewaarborgd is

Doel van registratie van gegevens:

 • Telefoon en/of e-mail contact
 • Levering van diensten en/of goederen
 • Afspraakplanning
 • Evt. overleg met huisarts, praktijkondersteuner en andere (para)medische hulpverleners, alleen na toestemming van cliënt
 • Wettelijke verplichtingen welke voortvloeien uit de activiteiten binnen de pedicurepraktijk

Persoonsgegevens die geregistreerd worden:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN (voor vermelding bij evt. vergoeding door zorgverzekeraar)
 • Beroep

Medische gegevens die in het belang van de behandeling geregistreerd worden:

 • Algemene gezondheid
 • Eventuele ziektes, bijvoorbeeld Diabetes Mellitus, Reuma, Hartklachten
 • Eventuele klachten welke tbv de uitvoering van de behandeling/verzorging van belang zijn
 • Blauwdrukken ter indicatie en verklaring van evt. voetklachten/problemen

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • Gegevens worden uitsluitend verstrekt in het belang van de behandeling
 • Gegevens worden uitsluitend verstrekt na toestemming van cliënt
 • T.b.v. de bedrijfsadministratie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 • Client heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen
 • Client kan een eerder gegeven toestemming tot gegevensverstrekking aan derden intrekken
 • Client heeft het recht om zijn gegevens over te (laten) dragen aan een nader door cliënt te bepalen zorgverlener/instantie

Automatisering:

 • Persoonsgegevens worden geregistreerd op een computer welke geen verbinding heeft met internet
 • Persoonsgegevens worden alleen digitaal opgeslagen tbv de boekhouding
 • Persoonsgegevens worden per kwartaal op een usb-stick aangeleverd aan het eerder in dit document vermelde administratiekantoor.

Bewaartermijnen:

 • Cliëntgegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, (WGBO), maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum
 • Financiële administratie conform geldende wetgeving

Inwerkingtreding:

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.